[Rozmiar: 43268 bajt�w]

 

 

 

STATUT BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "SŁONECZNY LIDER"

Rozdział I  -  Postanowienia ogólne

 

ďż˝ 1.

 

1.      Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” zwana dalej LGD jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

2.      LGD działa na podstawie przepisów:

a)      ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007 r.);

b)      ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.);

c)      rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE l277 z 21.10.2005 r. str.1);

d)     niniejszego Statutu.

3.      LGD ma prawo do używania własnej pieczęci.

4.      LGD opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

5.      LGD może zatrudniać osoby do obsługi biura oraz specjalistów za wynagrodzeniem na podstawie stosownych umów.

6.      LGD realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

7.      LGD może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

ďż˝ 2.

 

1.      LGD obejmuje swoją strategię działania obszar Gminy Busko-Zdrój.

2.      LGD może prowadzić swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3.      Siedzibą LGD jest wieś Zbludowice, gm. Busko-Zdrój.

4.      Czas trwania LGD nie jest ograniczony.